Foreningen Ninjins Vedtægter

Stk. 1. Foreningens navn er Ninjin.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Stk. 1. Foreningens primære formål er at skabe et samlingspunkt for mennesker der er interesserede i japansk kultur, animation og populærkultur. Dette opnås gennem afholdelse af kulturelle arrangementer på Fyn.

Stk. 2. Ninjin er hverken en partipolitisk eller religiøs organisation.

Stk. 1. Alle interesserede kan optages som medlemmer i Ninjin.

Stk. 2. Interesserede indtræder i foreningen ved at udfylde og indsende den gældende tilmeldingsblanket til bestyrelsen.

Stk. 3. Tidligere ekskluderede medlemmer kan ikke genindmeldes i Ninjin medmindre eksklusionen er omstødt jævnfør §5 stk. 1. pkt. 3.

Stk. 4. Medlemmer melder sig ud af foreningen ved at aflevere en skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen.

Stk. 1. Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen på hver ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Der opkræves kontingent for 1 kalenderår ad gangen.

Stk. 3. Kontingent opkræves gennem bestyrelsens valgte betalingsform.

Stk. 4. Kontingent er gældende fra betalingsdatoen indtil d. 31. december det indeværende år.

Stk. 5. Kontingent for medlemskab af foreningen tilbagebetales ikke. Bestyrelsen kan vælge at tilbagebetale i særlige tilfælde.

Stk. 1.

    Pkt. 1. Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende med forsæt modarbejder foreningens interesser, repræsenterer foreningen negativt, eller begår ulovligheder i forbindelse med foreningens virk. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med 2/3 flertal.

    Pkt. 2. Derudover kan et medlem ekskluderes hvis vedkommende ikke betaler kontingent.

    Pkt. 3. Eksklusionen kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen.

Stk. 2.

    Pkt. 1. En person kan af bestyrelsen dømmes uønsket til foreningens arrangementer i en periode eller permanent. Derudover kan personen blive udelukket fra lukkede grupper på sociale medier.

    Pkt. 2. Udelukkelsen kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen.

Stk. 1.

    Pkt. 1. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i årets sidste kvartal, og er foreningens højeste myndighed.

    Pkt. 2. Generalforsamlingen skal varsles af bestyrelsen senest 3 uger før afholdelse.

    Pkt. 3. Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år overgår denne stemmeret til en forældre/værge. Gæster har taleret.

    Pkt. 4. Hvert medlem har 1 stemme pr. beslutning.

Stk. 2. Man kan kun stemme personligt dvs. gennem fysisk eller digitalt fremmøde. Der kan ikke stemmes igennem afgivet fuldmagt.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

    ·    Valg af dirigent.

    ·    Valg af referent.

    ·    Formandens beretning, samt godkendelse af denne.

    ·    Regnskabsaflæggelse v. kassereren, samt godkendelse af denne.

    ·    Behandling af indkomne forslag.

    ·    Fastsættelse af kontingent.

    ·    Valg af bestyrelse i følgende rækkefølge:

       o  Formand

       o  Kasserer

       o  Bestyrelsesmedlem(mer) – min. 1.

       o  Evt. Suppleant(er).

    ·    Eventuelt

Stk. 4.

    Pkt. 1. Forslag skal afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingen.

    Pkt. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

    Pkt. 3. Alle indkomne forslag sendes til alle medlemmer sammen med endelig dagsorden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal og ved håndsoprækning, medmindre 1/3 af de fremmødte ønsker hemmelig afstemning.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden er informeret om anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Stk. 1. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Ninjin og er ansvarlig for foreningens økonomi, kontakt til andre institutioner og foreninger, samt foreningens materialer og lokaler.

Stk. 2. Bestyrelsen forpligter sig til at informere medlemmerne om beslutninger, der påvirker foreningen som helhed.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af minimum 5 personer plus evt. suppleant(er). Der skal vælges et ulige antal af menige bestyrelsesmedlemmer. Alle poster vælges for 2 år ad gangen, så formand vælges i lige år og kasserer vælges i ulige år. Alle år tælles fra en generalforsamling til næste generalforsamling.

Stk. 4. Alle medlemmer, der opfylder medlemskravene (se §3) og er fyldt 16 år kan vælges til bestyrelsen. For et medlem som endnu ikke er fyldt 16 år, kan en forældre/værge blive valgt i deres sted.

Stk. 5.

    Pkt. 1. Der eksisterer 2 faste poster i bestyrelsen. Disse er formandsposten og kassereren.

    Pkt. 2. Andre poster fordeles internt af bestyrelsen og kan variere efter behov.

Stk. 6. Hvis et medlem af bestyrelsen forlader foreningen, kan bestyrelsen vælge at udpege en stedfortræder frem til næste generalforsamling. Kan dette ikke lade sig gøre indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling jævnfør §7.

Stk. 7.

    Pkt. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med et simpelt flertal. Beslutninger kan tages uden at hele bestyrelsen behøver at være samlet. Dog skal hele bestyrelsen inviteres til møder hvor beslutninger tages.

    Pkt. 2. Beslutninger kan tages uden, at bestyrelsen behøver at mødes fysisk, f.eks. via. Mail, telefonmøder eller lignende, så længe kravet om simpelt flertal for beslutninger overholdes. Hele bestyrelsen skal inviteres til disse ikke-fysiske møder.

Stk. 1. Ninjins regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren kan overgive dele af Ninjins økonomiske ressourcer til et eller flere medlemmer midlertidigt, f.eks. i forbindelse med indkøb til arrangementer eller nye materialer.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren.

Stk. 2. Overskud og inventar kan ikke tilfalde enkeltpersoner.

Stk. 3. Personer der yder hærværk mod materiale og/eller ejendom står selv til ansvar for reparation/erstatning.

Stk. 1. Ninjin kan opløses, hvis der er 3/4 flertal for det, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, eller hvis der ikke længere findes nogen medlemmer i foreningen.

Stk. 2. Foreningens midler skal ved opløsning overdrages til en anden forening, hvis formål stemmer overens med Ninjins formålsparagraf. Denne bliver valgt af den siddende bestyrelse.